National Assembly passed six important lawsQuốc hội thông qua sáu luật quan trọng

 

 

 

 

National Assembly passed six important laws

ANT Lawyers, Nov 23rd, 2012

The Standing Committee of the National Assembly undertook revision of Clause 1, Article 3 of the Draft Law as follows: “Cooperatives are the collective economic organizations with co-ownership and have legal status, established by at least seven members whom voluntarily provide assistance and cooperation in the production and trade businesses, in order to create jobs and meet the needs of their members, on the basis of self-reliance, self-responsibility, democracy and equality in the cooperative management “.

At the same time, The Standing Committee of the National Assembly have added Clause 3, Article 3, as follows: “When cooperatives, unions of cooperatives developed to a higher level, it will form business cooperatives unions of cooperatives; business cooperatives and unions of cooperatives operating under the Enterprise Law.”

The National Assembly voted to adopt five other bills, including the Law on amending and supplementing a number of Articles of the Law on Lawyers; Law on  amending and supplementing a number of articles on the Electricity Law; Tax Management Law; National Reserve Act and Publishing Law (amendment).

With the Electricity Law, The Standing Committee of the National Assembly amended and supplemented a number of provisions at Point a, Clause 2, Article 39, Electricity Law on the obligation to comply with the safety regulations on dams and transport reservoir; supplemented Clause 1, Article 54 that “Water reservoirs, dams and ancillary works for hydropower plants have to be built, managed, protected to ensure safe operation for the power plants and the downstream “.

For Lawyers Law, before the adoption of the entire bill, the National Assembly has voted to reject the draft clause that allow law lecturers, government officials practising law.  Chairman of the Judiciary Committee Mr. Nguyen Van Hien said that allowing government officials to practise law will disperse resources, affecting professional expertise and in the meantime it will be challenging to ensure the quality of the legal profession.

 

Read more: ANT lawyersSet up business in VietnamDispute lawyers in vietnamWork permit in Vietnam

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, để thể hiện rõ hơn nội hàm Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá IX, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành chỉnh lý khoản 1, Điều 3 của Dự thảo Luật như sau: “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã”.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung khoản 3, Điều 3 như sau: “Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn, thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật Doanh nghiệp”.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua 5 dự án luật khác, gồm Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật Quản lý thuế; Luật Dự trữ quốc gia; và Luật Xuất bản (sửa đổi).

Trong đó, đáng chú ý là, với Luật Điện lực, trước nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội lo ngại về tình trạng phát triển thủy điện hiện nay, nên đề nghị bổ sung quy định về an toàn đập, hồ chứa nước của các nhà máy thủy điện; trách nhiệm xử lý, quản lý các công trình thủy điện khi kết thúc sử dụng; tình trạng khẩn cấp, trình tự, thủ tục xử lý tình trạng khẩn cấp khi có sự cố về điện, ban soạn thảo đã bổ sung các quy định về an toàn hồ đập. Vì thế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 39, Luật Điện lực về nghĩa vụ tuân thủ các quy định về an toàn đập thủy điện và vận hành hồ chứa; bổ sung vào khoản 1, Điều 54 quy định “Hồ chứa nước, đập thủy điện và các công trình phụ trợ phục vụ nhà máy thủy điện phải được xây dựng, quản lý, bảo vệ bảo đảm an toàn vận hành nhà máy điện và vùng hạ du”.

Đối với Luật Luật sư, trước khi thông qua toàn bộ dự luật, Quốc hội đã bỏ phiếu bác quy định giảng viên được hành nghề luật sư. Trình bày tiếp thu chỉnh lý dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho rằng, việc cho phép viên chức làm công tác giảng dạy pháp luật được hành nghề luật sư sẽ làm phân tán nguồn lực, ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn giảng dạy và khó bảo đảm chất lượng hành nghề luật sư.