Official Letter 626/BCT-XNK dated January 22nd of the Ministry of Industry and Trade guiding the procedures to temporary import for re-export a number of goods| Công văn 626/BCT-XNK tạm thời hướng dẫn thủ tục TNTX một số loại hàng hóa


Official Letter 626/BCT-XNK dated January 22nd of the Ministry of Industry and Trade guiding the procedures to temporary import for re-export a number of goods

From January 22nd 2013, alcohol imports to Vietnam after September 29th 2012 will be carried out procedure to temporary import for re-export as before when the Directive 23/CT-TTg of the Ministry of Industry and Trade has not given instructions.

These above guidelines are applied to the shipment of goods in the group that have special consumption tax (wine, beer, cigarettes, cigars) and used goods (not on the list of banned goods or goods that suspended for import for re-export, cross borders, goods kept in bonded warehouse).

Accordingly regulations about the time duration the goods are stored in Vietnam is of less than 45 days; extended only once for no more than 15 days will not apply to the temporary import for re-export of the two aforementioned goods.

Official Letter takes effect from the date of issuance.

ANT Lawyers


Công văn 626/BCT-XNK tạm thời hướng dẫn thủ tục TNTX một số loại hàng hóa

Từ ngày 22/01/2013, hàng bia rượu về đến Việt Nam sau ngày 29/09/2012 sẽ được làm thủ tục tạm nhập tái xuất (TNTX) như trước khi có Chỉ thị 23/CT-TTg do Bộ Công Thương chưa có thông tư kịp thời hướng dẫn.

Hướng dẫn trên được áp dụng với các lô hàng thuộc nhóm  hàng có thuế TTĐB (rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà) và hàng đã qua sử dụng (không thuộc Danh mục hàng cấm, tạm ngừng kinh doanh TNTX, chuyển khẩu, gửi cho ngoại quan).

Như vậy các quy định về thời gian hàng hóa được lưu tại Việt Nam không quá 45 ngày; chỉ được gia hạn một lần không quá 15 ngày sẽ tạm thời chưa được áp dụng đối với hoạt động kinh doanh TNTX hai nhóm hàng nói trên.

Công văn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành 22/01/2013.

ANT Lawyers

#Công văn 626/BCT-XNK#Official Letter 626/BCT-XNK#Vietnam import regulations#Vietnam trade compliance