Official Letter 481/BHXH-CSXH dated January 29th 2013 of the Vietnam Social Insurance guiding the implementation of social insurance policy| Công văn 481/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH


 

 

Official Letter 481/BHXH-CSXH dated January 29th 2013 of the Vietnam Social Insurance guiding the implementation of social insurance policy

Accordingly, the Vietnam Social Insurance Agency provide guidance on the timing of employee pension by the time stated in the decision to quit job.

In the case that the decision to quit job does not record the time or record the time to enjoy pension before the employees eligible for pension, then the time employees eligible for pension will be taken.

The time in prison, missing or unauthorized exit times from Vietnam are not counted for pension.

Oficial Letter takes effect from the date of issuance.

ANT Lawyers

Công văn 481/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn xác định thời điểm hưởng lương hưu của người lao động theo thời điểm hưởng lương hưu ghi trong quyết định nghỉ việc.

Trường hợp trong quyết định nghỉ việc không ghi hoặc ghi thời điểm hưởng lương hưu trước thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng lương lưu thì lấy thời điểm người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Thời gian chấp hành hình phạt tù, mất tích hoặc thời gian xuất cảnh trái phép không được tính hưởng lương hưu.

Công văn có hiệu lực từ ngày ban hành.

ANT Lawyers