NEW FEES ON ISSUING VISA, PASSPORT AND TEMPORARY RESIDENCE CARD OF FOREIGNERS.THAY ĐỔI PHÍ, LỆ PHÍ CẤP THỊ THỰC, THẺ TẠM TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TỪ NGÀY 01/01/2013.

According to Circular No. 190/2012/TT-BTC issued by the Ministry of Finance in November 09th, 2012 on amendment, supplement the Circular No. 66/2009/TT-BTC issued by  the Ministry of Finance in regulating the regime on collection, remittance, management and use of fees on passport, visa and papers on entry, exit, transit and residence in Vietnam, the fees on issuing visa, passport and temporary residence card for foreigner and the Vietnamese in foreign countries will increase compared with the current rates as follows:

No.

Type of fees

New fee rate

Current fee rate

1

Single-entry visas

USD 45

USD 25

2

Multiple-entry visas

 

 

a)

Valid for less than 01 month

USD 65

No regulation

b)

Valid for less than 06 months

USD 95

USD 65

c)

Valid for 6 months or more

USD 135

USD 100

3

Transfer of validity of visas or temporary residence from expired passports to new passports

USD 15

USD 10

4

Temporary residence cards:

 

 

a)

Valid for up to 1 year

USD 80

USD 60

b)

Valid for between over 1 year and 2 years

USD 100

USD 120

c)

Valid for between over 2 year and 3 years

USD 120

USD 140

Theo thông tư số 190/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 09/11/2012 sửa đổi, bổ sung Thông tư 66/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về chính sách thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam, phí , lệ phí cấp thị thực, thẻ tạm trú và cấp đổi hộ chiếu cho người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài sẽ được điều chỉnh tăng hơn so với hiện tại như sau:

STT

Tên lệ phí

Mức thu mới

Mức thu hiện tại

1

Cấp thị thực có giá trị một lần

45 USD

25 USD

2

Cấp thị thực có giá trị nhiều lần

 

 

a)

Có giá trị dưới 01 tháng

65USD

 

b)

Có giá trị dưới 06 tháng

95 USD

65 USD

c)

Có giá trị từ 6 tháng trở lên

135 USD

100 USD

3

Chuyển ngang giá trị thị thực, tạm trú từ hộ chiếu cũ đã hết hạn sử dụng sang hộ chiếu mới

15 USD

10 USD

4

Cấp thẻ tạm trú

 

 

a)

Có giá trị đến 1 năm

80 USD

USD 60

b)

Có giá trị trên 1 năm đến 2 năm

100 USD

USD 120

c)

Có giá trị trên 2 năm đến 3 năm

120 USD

USD 140

Các quy định của Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2013