Decision 1892/QD-TTg on increasing capacity in land management period 2011-2020Quyết định 1892/QĐ-TTg về nâng cao năng lực quản lý đất đai 2011-2020

 

On December 14th 2012, the Prime Minister approved the project to improve the capacity of the State management on Land management in the period 2011 – 2020 in Decision 1892/QD-TTg.

Accordingly, the specific objectives of the project include a number of points:

– Develop and improve legal systems and policies, continue to reform and simplify administrative procedures…

– Focus on human resource development in land management sector, ensuring that by 2020, the proportion of staffs at central level with university degree reaches 50%, at local, the proportion reaches over 75%.

– Investing specialized in equipment with modern technology.

With the solution implemented, the specific program proposals was launched, by 2020, the State management capacity on land would be sufficient to enforce assigned tasks effectively, help developing socio-economic of the country.

Decision takes effect from the date of signing.

Ngày 14/12/2012, Thủ tướng phê duyệt đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011 – 2020 tại Quyết định 1892/QĐ-TTg.

 

Theo đó, mục tiêu cụ thể của đề án bao gồm một số điểm:

– Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật, tiếp tục cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính…

– Tập trung phát triển nguồn nhân lực ngành quản lý đất đai, đảm bảo đến năm 2020, tỷ lệ cán bộ ở trung ương có trình độ trên đại học đạt 50%, ở địa phương có trình độ từ đại học trở lên đạt trên 75%.

– Tăng cường đầu tư đổi mới trang thiết bị chuyên dùng và công nghệ hiện đại.

Với các giải pháp thực hiện, các chương trình cụ thể mà đề án đã đưa ra, đến năm 2020, năng lực quản lý nhà nước về đất đai sẽ đủ để thực thi hiệu quả các nhiệm vụ được giao, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của của đất nước.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.