Circular 60/2012/TT-BTC dated 12/4/2012Thông tư 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012

Circular 60/2012/TT-BTC dated 12/04/2012 by Ministry of Finance provide guidance on the implementation of tax obligations apply to foreign organizations and individuals which are doing business in Vietnam or having income in Vietnam

This circular 60/2012/TT-BTC takes effect from May 27th, 2012. This circular instead of circular 134/2008/TT-BTC dated 31/12/2008, circular 197/2009/TT-BTC dated 9/10/2009 and circular 64/2010/TT-BTC dated 22/4/2010 by Ministry of Finance

Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Thông tư 60/2012/TT-BTC về thuế nhà thầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2012. Thông tư này thay thế Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008, Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 và Thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính.

Xem toàn văn thông tư ở đây