Circular 01/2013/TT-BKHDT dated January 21st 2013 of the Ministry of Planning and Investment guiding the business registration | Thông tư 01/2013/TT-BKHDT hướng dẫn đăng kí doanh nghiệp


Circular 01/2013/TT-BKHDT dated January 21st 2013 of the Ministry of Planning and Investment guiding the business registration

As enterprises wish to register a more specific business line rather than described in the the four-level economic sector registration system, they will need to choose a four-level economic sector, and add the specific business lines just below the four-level economic sector.

In addition, the Circular also permits issuing the business registration according to the reserve process which allow the normal registration through the national business registration information system when this system is being fixed for errors or during the upgrade progress.

Circular takes effect from April 15th 2013 and replaced the Circular 14/2010/TT-BKH.

ANT Lawyers


Thông tư 01/2013/TT-BKHDT hướng dẫn đăng kí doanh nghiệp

Khi có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn.

Ngoài ra, thông tư còn cho phép cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy trình dự phòng, không cần thực hiện thông qua Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia khi Hệ thống này gặp sự cố hoặc nâng cấp.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2013 và thay thế Thông tư số 14/2010/TT-BKH.

ANT Lawyers

#Circular 01/2013/TT-BKHDT#Thông tư 01/2013/TT-BKHDT#vietnam business registration#Vietnam business set-up