Documents, Procedures for the trasfer of business locationsHồ sơ, trình tự thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh

 

 

Documents, Procedures for the trasfer of business locations

Based on Paragraph 2, Article 11, Circular 80/2012/TT-BTC dated May 22, 2012: Dossiers, procedures for the transfer of business locations are as follows:

I) In case of transfer of business locations in the same provice:

1) In case of not transfer the Management Tax Department

a) With Department of Planning and investment  (or Department of Justice for Law’s Office): procedures transfer for business registration license (Decree No. 43/2010/ND-CP dated 15/04/2010 of the Government on business registration).

b) With tax authorities

+ Notification of changes business location, documents include:

–          Tax registration adjustment declaration form No. 08-MST which indicates the change of business location.

–          New business registration license .

+ If businesse wants to continue to use the bills issued:

–          Preparing continuative using invoice dispatch.

–          Notification issues invoices.

c) With Police department

Returning old Seal, making new Seal.

2) In case of transfer the Management Tax Department

+ Preparing full documents based on the managerial staff ‘s request in tax authorities where taxpayer goes, such as:

–          Old business registration license (copies)

–          Dispatch about transfer business location.

–          Decision of the legal representatives for  transfer business location along with meeting minutes (if any);

–          Notification of the use of bills + Form 3.10 (Change business location)…

After tax managerial staff check enterprise about invoice, document, sefl declaration report.. to close tax for enterprise. If everything is full and enterprise no debit tax, The enterprise will receive Form 09-MST. Based on this form, The Enterprise procedures transfer for business registration license (Decree No. 43/2010/ND-CP dated 15/04/2010 of the Government on business registration) and transfers Seal in Police Department

+ To submit Form 08-MST and new business registration license copies for tax authorities both of where taxpayer goes and comes.

+ Taxpayer returns old Form 10-MST and picks up new Form 10-MST from tax city authorities

+ With bills which the Enterprise has not yet used, taxpayer need to notice to new tax authorities whom taxpayer comes, documents include:

–          Notification issues invoices

–          Cross out old address, stamp new address beside old address on sample bill.

–          Form 3.10 (Change business location) copies

–          Form 09-MST copies and Form 08-MST copies which is confirmed by tax authorities where taxpayer comes.

II) In case of transfer of business locations between provice:

Documents, procedures are the same In case of transfer the Management Tax Department  in the same provice.

 

Hồ sơ, Thủ tục trình tự chuyển địa điểm kinh doanh

Khi chuyển địa điểm kinh doanh, người nộp thuế phải khai báo với cơ quan quản lý trực tiếp để làm thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh. Mọi trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh đều không thay đổi mã số thuế.

Căn cứ Khoản 2, điều 11, thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2012: Hồ sơ, trình tự thủ tục chuyển địa điểm kinh doanh như sau:

I) Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh trong cùng địa bàn tỉnh:

1) Trường hợp không thay đổi Cục thuế quản lý trực tiếp

a) Đối với sở KH & ĐT (hoặc sở Tư Pháp đối với các văn phòng Luật): làm thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp).

b) Đối với Cục thuế quản lý trực tiếp

+ Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh, hồ sơ gồm:

–          Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST, trong đó ghi rõ thông tin thay đổi về địa điểm kinh doanh

–          Giấy phép đăng ký kinh doanh mới.

+ Nếu doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đã phát hành thì:

–          Soạn thảo công văn xin tiếp tục sử dụng hóa đơn.

–          Thông báo phát hành hóa đơn

c) Đối với cơ quan Công An

Trả lại dấu cũ, khắc dấu mới

2) Trường hợp thay đổi Chi cục thuế quản lý trực tiếp

+ Đầu tiên, là soạn thảo đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cán bộ quản lý nơi chuyển đi như:

–          Đăng ký kinh doanh cũ (bản sao)

–          Công văn xin chuyển địa điểm kinh doanh

–          Quyết định của người đại diện trước pháp luật kèm theo biên bản họp để ra quyết định (nếu có)

–          Thông báo tình hình sử dụng hóa đơn + mẫu 3.10 (chuyển địa điểm)…

+ Sau khi, cơ quan thuế chuyển đi kiểm tra không nợ thuế, thì người nộp thuế sẽ nhận được mẫu số 09-MST. Căn cứ vào mẫu số 09 này, người nộp thuế làm thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh (theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp) và làm thay đổi con dấu tại cơ quan công an.

+ Nộp Mẫu số 08 – MST và bản sao đăng ký kinh doanh mới cho cả chi cục thuế chuyển đi và chuyển đến.

+ Người nộp thuế trả mẫu số 10 – MST cho Cục thuế Thành Phố, lấy bản chính mẫu số 10 – MST mới

+ Về số hóa đơn chưa sử dụng, người nộp thuế cần làm thủ tục thông báo với Chi cục thuế quản lý mới, hồ sơ bao gồm:

–          Thông báo phát hành hóa đơn

–          Gạch bỏ địa chỉ cũ, đóng dấu khắc địa chỉ mới bên cạnh của địa chỉ cũ

–          Phô tô mẫu 3.10 (chuyển địa điểm): phần này đã nộp ở chi cục thuế chuyển đi

–          Phô tô mẫu 09-MST, và mẫu 08-MST đã nộp cho chi cục thuế Chuyển đến

II) Trường hợp chuyển địa điểm kinh doanh giữa các tỉnh:

Trình tự, thủ tục tương tự như trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh cùng tỉnh nhưng khác chi cục thuế quản lý.