Thông tư số 08/2010/TT-BTP Hướng dẫn mẫu giấy tờ về Quốc tịch và mẫu số tiếp nhận các việc về quốc tịch

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MẪU GIẤY TỜ VỀ QUỐC TỊCH VÀ MẪU SỔ TIẾP NHẬN CÁC VIỆC VỀ QUỐC TỊCH ———————————— Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Căn cứ Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một … [Read more…]

Nghị định của Chính phủ số 78/2009/ND-CP ngày 22 tháng 09 năm 2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 78/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 09 NĂM 2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM     CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt … [Read more…]

Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/ND-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM ——————————-   Căn cứ Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 Chính … [Read more…]

Luật thương mại số 36/ 2005/ QH11

  LUẬT THƯƠNG MẠI   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động thương … [Read more…]