Circular No. 83/2012/TT-BTC issued by Ministry of Finance giving guidance for Decision No. 13/NQ-CP issued May 10th, 2012 by Government on measures to support the enterprises

The circular No. 83/2012/TT-BTC provides guidance on decision No.13/NQ-CP by the Prime Minister supporting the enterprises in the economic difficulty.   THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo … [Read more…]

Decree No. 21/2012/ND-CP on marine port and navigable channel management Nghị định số 21/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

  CHÍNH PHỦ _______ Số: 21/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2012       NGHỊ ĐỊNH Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải ___________   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày … [Read more…]

Customs to strengthen control on temporary import

Customs Authority has issued a document number 1144/TCHQ-GSQL on 9th Mar, 2012 to give instructions to Customs at entry borders on strengthening the control of temporary import.     Ngày 09/3/2012, Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản số: 1144/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác … [Read more…]

The common minimum wage increase to 1,050,000 VND from 1st May 2012

On 12thApr 2012, Government issued Decree No 31/2012/NĐ-CP regulation on the common minimum wage, taking effective from 1stMay 2012. According to this Decree, the common monthly minimum wage will be raised from the current VND 830,000 to VND 1,050,000, increasing by VND 220.000 from current minimum rate. The maximum salary contribution to Social Insurance, Health … [Read more…]

Thông tư của bộ tài chính 60/2006/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán

  THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 60/2006/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN     – Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; – Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy … [Read more…]

Quyết định 224/2006/QĐ-TTg

    QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 224/2006/QĐ-TTg NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   Căn cú Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; … [Read more…]