Decree No. 78/2009/ND-CP dated September 22, 2009 Detailing and guiding a number of articles of the Law on Vietnamese Nationality

Decree No. 78/2009/ND-CP dated September 22, 2009 Detailing and guiding a number of articles of the Law on Vietnamese Nationality THE GOVERNMENT Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government; Pursuant to the November 13, 2008 Law on Vietnamese Nationality; At the proposal of the Minister of Justice, DECREES: Chapter I … [Read more…]

Law on Vietnamese Nationality No. 24/2008/QH12

LAW ON VIETNAMESE NATIONALITY No. 24/2008/QH12   Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Viett Nam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10;   The National Assembly promulgates the Law on Vietnamese Nationality.   Chapter I GENERAL PROVISIONS Article 1. Vietnamese nationality   Vietnamese nationality reflects the cohesive relationship between … [Read more…]

Restoration of Vietnamese nationality

Persons of Vietnamese origin who are being permitted to renounce Vietnamese nationality, being deprived of Vietnamese nationality, failing to register for retention of Vietnamese nationality… may restore his/her Vietnamese nationality, if he/she falls into any of the following cases: a)     Having applied for permission to return to Vietnam; b)     His/her spouse, a natural … [Read more…]

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi __________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, NGHỊ ĐỊNH: … [Read more…]

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường

  BỘ TÀI CHÍNH ___________ Số: 152/2011/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________ Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011   THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi … [Read more…]