Thông tư số 156/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính Về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH ___________ Số: 156/2011/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________ Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011   THÔNG TƯ Về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam _____________________   Căn cứ Luật Hải quan … [Read more…]

Law on enterprise income tax

THE NATIONAL ASSEMBLY ______ No.09/2003/QH11 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence- Freedom- Happiness ______________________________ THE XIth NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM (3rd session from May 3 to June 17, 2003) __________ LAW ON ENTERPRISE INCOME TAX In order to contribute to boosting the production and business development and mobilizing part of income into … [Read more…]

Customs Law in Vietnam

  THE NATIONAL ASSEMBLY LAW No. 29/2001/QH 10 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence- Freedom- Happiness —-***—- Hanoi, June 29, 2001 THE Xth NATIONAL ASSEMBLY, 9th SESSION OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM CUSTOMS LAW In order to contribute to implementing the State?s policies on economic, cultural, social, scientific and technological development, international cooperation and exchange; … [Read more…]

Commercial Law in Vietnam

THE NATIONAL ASSEMBLY ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ———- Law No.36/2005/QH11 Hanoi, June 14, 2005   LAW COMMERCIAL (No. 36/2005/QH11) Pursuant to Article 103 and Article 106 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 of 25 December, … [Read more…]

Accounting Law

  THE NATIONAL ASSEMBLY ______ No.03/2003/QH11 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence- Freedom- Happiness ______________________________ Hanoi, June 17, 2003 ACCOUNTING LAW __________ THE STATE PRESIDENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM In order to uniformly manage the accounting, ensuring that accounting be a tool for managing and supervising closely and efficiently all economic and financial activities, … [Read more…]

Law on Vietnamese Nationnality

  NATIONAL ASSEMBLY No. 24/2008/QH12 SOCIALIST REPUBLIC OF VIỆT NAM Independence – Freedom – Happiness ___________________________ Hà Nội, November 13, 2008 Law on Vietnamese Nationnality Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Việt Nam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10; The National Assembly promulgates the Law on Vietnamese Nationality. … [Read more…]

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

QUỐC HỘI _______ Luật số: 48/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________   LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một … [Read more…]

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

QUỐC HỘI _______ Luật số: 50/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________   LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ … [Read more…]