Commercial Law in Vietnam

THE NATIONAL ASSEMBLY ——- SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom – Happiness ———- Law No.36/2005/QH11 Hanoi, June 14, 2005   LAW COMMERCIAL (No. 36/2005/QH11) Pursuant to Article 103 and Article 106 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10 of 25 December, … [Read more…]

Accounting Law

  THE NATIONAL ASSEMBLY ______ No.03/2003/QH11 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence- Freedom- Happiness ______________________________ Hanoi, June 17, 2003 ACCOUNTING LAW __________ THE STATE PRESIDENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM In order to uniformly manage the accounting, ensuring that accounting be a tool for managing and supervising closely and efficiently all economic and financial activities, … [Read more…]

Law on Vietnamese Nationnality

  NATIONAL ASSEMBLY No. 24/2008/QH12 SOCIALIST REPUBLIC OF VIỆT NAM Independence – Freedom – Happiness ___________________________ Hà Nội, November 13, 2008 Law on Vietnamese Nationnality Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Việt Nam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10; The National Assembly promulgates the Law on Vietnamese Nationality. … [Read more…]

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

QUỐC HỘI _______ Luật số: 48/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________   LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một … [Read more…]

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

QUỐC HỘI _______ Luật số: 50/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________   LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ … [Read more…]

Luật phòng chống mua bán người

    QUỐC HỘI _______ Luật số: 66/2011/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều … [Read more…]

Quyết định Về việc đính chính Thông tư số 58/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung của Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

BỘ TÀI CHÍNH ——– Số:  1317/QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————– Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2012   QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Thông tư số 58/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung của Quyết định … [Read more…]

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

  BỘ TÀI CHÍNH ——————– Số: 58 /2012/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————– Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá … [Read more…]