Luật thi hành án dân sự

QUỐC HỘI _________________ Luật số: 26/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008   LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã … [Read more…]

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

QUỐC HỘI __________ Luật số: 35/2009/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________   LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một … [Read more…]

Luật kiểm toán độc lập

  QUỐC HỘI _______ Luật số: 67/2011/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________   LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo … [Read more…]

Thông tư số 156/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính Về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH ___________ Số: 156/2011/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________ Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2011   THÔNG TƯ Về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam _____________________   Căn cứ Luật Hải quan … [Read more…]

Law on enterprise income tax

THE NATIONAL ASSEMBLY ______ No.09/2003/QH11 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence- Freedom- Happiness ______________________________ THE XIth NATIONAL ASSEMBLY OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM (3rd session from May 3 to June 17, 2003) __________ LAW ON ENTERPRISE INCOME TAX In order to contribute to boosting the production and business development and mobilizing part of income into … [Read more…]

Customs Law in Vietnam

  THE NATIONAL ASSEMBLY LAW No. 29/2001/QH 10 SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence- Freedom- Happiness —-***—- Hanoi, June 29, 2001 THE Xth NATIONAL ASSEMBLY, 9th SESSION OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM CUSTOMS LAW In order to contribute to implementing the State?s policies on economic, cultural, social, scientific and technological development, international cooperation and exchange; … [Read more…]