Luật thuế giá trị gia tăng

  QUỐC HỘI _________________ Luật số: 13/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều … [Read more…]

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển

PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 05/2008/NQ-UBTVQH12 NGÀY 27 THÁNG 08 NĂM 2008   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ … [Read more…]

Luật tố tụng hành chính

    QUỐC HỘI _________ Luật số: 64/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________     LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số … [Read more…]

Luật thi hành án dân sự

QUỐC HỘI _________________ Luật số: 26/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008   LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã … [Read more…]

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

QUỐC HỘI __________ Luật số: 35/2009/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________   LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một … [Read more…]

Luật kiểm toán độc lập

  QUỐC HỘI _______ Luật số: 67/2011/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________   LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo … [Read more…]