Quyết định 224/2006/QĐ-TTg

    QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 224/2006/QĐ-TTg NGÀY 06 THÁNG 10 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   Căn cú Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; … [Read more…]

Decree No. 78/2009/ND-CP dated September 22, 2009 Detailing and guiding a number of articles of the Law on Vietnamese Nationality

Decree No. 78/2009/ND-CP dated September 22, 2009 Detailing and guiding a number of articles of the Law on Vietnamese Nationality THE GOVERNMENT Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government; Pursuant to the November 13, 2008 Law on Vietnamese Nationality; At the proposal of the Minister of Justice, DECREES: Chapter I … [Read more…]

Joint Circular No: 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA detailing and guiding a number of articles of the law on Vietnamese NationalityThông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA của Bộ Ngoại giao-Bộ Tư pháp-Bộ Công an : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CPngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

JOINT CIRCULAR No: 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA Guiding the implementation of the government’s decree no. 78/2009/ND-CP of September  22,2009, detailing and guiding a number of articles of the law on Vietnamese nationality   Pursuant to the Government’s Decree No. 78/ 2009/ND-CP of September 22, 2009, detailing and guiding a number of articles of the Law on Vietnamese Nationality; Pursuant … [Read more…]

Law on Vietnamese Nationality No. 24/2008/QH12Luật quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12

LAW ON VIETNAMESE NATIONALITY No. 24/2008/QH12 Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Viett Nam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10; The National Assembly promulgates the Law on Vietnamese Nationality.   Chapter I GENERAL PROVISIONS Article 1. Vietnamese nationality Vietnamese nationality reflects the cohesive relationship between individuals and the … [Read more…]

Restoration of Vietnamese nationalityThủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam

  Persons of Vietnamese origin who are being permitted to renounce Vietnamese nationality, being deprived of Vietnamese nationality, failing to register for retention of Vietnamese nationality… may restore his/her Vietnamese nationality, if he/she falls into any of the following cases: a)     Having applied for permission to return to Vietnam; b)     His/her spouse, a … [Read more…]

Nghị định số 19/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi __________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Nuôi con nuôi ngày 17 tháng 6 năm 2010; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, NGHỊ ĐỊNH: … [Read more…]