Nghị định của Chính phủ số 78/2009/ND-CP ngày 22 tháng 09 năm 2009 Quy định chi tiết và hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 78/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 09 NĂM 2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM     CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Quốc tịch Việt … [Read more…]

Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/ND-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 78/2009/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 9 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUỐC TỊCH VIỆT NAM ——————————-   Căn cứ Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 Chính … [Read more…]

Luật thương mại số 36/ 2005/ QH11

  LUẬT THƯƠNG MẠI   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động thương … [Read more…]

Copyright and related rights

          Quyền tác giả, quyền liên quan Quyền tác giả tại Việt Nam đã được quy định chi tiết trong Bộ luật Dân sự 2005, Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 100/NĐ-CP/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ … [Read more…]

Pháp lệnh số 37/2001/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh về Luật sư

PHÁP LỆNH CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 37/2001/PL-UBTVQH10 NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2001 VỀ LUẬT SƯ Để bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các đương sự và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về tư vấn pháp luật … [Read more…]