Quyết định ban hành hệ thống nghành kinh tế của Việt nam

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ________ Số: 10/2007/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________ Hà Nội, ngày 23  tháng  01  năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam __________ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức … [Read more…]

Thông tư số 08/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ________________ Số: 08/2011/TT-BKHĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________ Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2011       THÔNG TƯ Quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam __________________   Căn … [Read more…]

Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2008 điều chỉnh tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 83/2008/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 07 NĂM 2008 ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG DO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG QUYẾT ĐỊNH CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày … [Read more…]

Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ______________ Số:  01/2012/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 05 tháng  01 năm 2012   THÔNG TƯ Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng … [Read more…]

Circular No. 83/2012/TT-BTC issued by Ministry of Finance giving guidance for Decision No. 13/NQ-CP issued May 10th, 2012 by Government on measures to support the enterprises Thông tư số 83/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

The circular No. 83/2012/TT-BTC provides guidance on decision No.13/NQ-CP by the Prime Minister supporting the enterprises in the economic difficulty.       THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải … [Read more…]

Decree No. 21/2012/ND-CP on marine port and navigable channel management Nghị định số 21/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

  CHÍNH PHỦ _______ Số: 21/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2012       NGHỊ ĐỊNH Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải ___________   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày … [Read more…]

Customs to strengthen control on temporary importTăng cường quản lý hàng tạm nhập tái xuất

Customs Authority has issued a document number 1144/TCHQ-GSQL on 9th Mar, 2012 to give instructions to Customs at entry borders on strengthening the control of temporary import.     Ngày 09/3/2012, Tổng cục Hải quan đã ban hành văn bản số: 1144/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác … [Read more…]

The common minimum wage increase to 1,050,000 VND from 1st May 2012Lương tối thiểu chung tăng lên 1.050.000 đồng từ ngày 01 tháng năm 2012

On 12thApr 2012, Government issued Decree No 31/2012/NĐ-CP regulation on the common minimum wage, taking effective from 1stMay 2012. According to this Decree, the common monthly minimum wage will be raised from the current VND 830,000 to VND 1,050,000, increasing by VND 220.000 from current minimum rate. The maximum salary contribution to Social Insurance, Health … [Read more…]

Vietnam to suspend the import of used machinery, equipment and production linesTạm ngừng nhập khẩu máy móc cũ

  Vietnam to suspend the import of used machinery, equipment and production lines May 3rd, 2011 The Prime Minister has asked the ministries to review the quality control mechanism for machinery, equipment and production lines imported. This move is to avoid the import of goods which are outdated, of low quality and harmful to the … [Read more…]

Thông tư của bộ tài chính 60/2006/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán

  THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 60/2006/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2006 HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN     – Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; – Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy … [Read more…]