Joint Circular No: 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA detailing and guiding a number of articles of the law on Vietnamese NationalityThông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA của Bộ Ngoại giao-Bộ Tư pháp-Bộ Công an : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CPngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

JOINT CIRCULAR No: 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA Guiding the implementation of the government’s decree no. 78/2009/ND-CP of September  22,2009, detailing and guiding a number of articles of the law on Vietnamese nationality   Pursuant to the Government’s Decree No. 78/ 2009/ND-CP of September 22, 2009, detailing and guiding a number of articles of the Law on Vietnamese Nationality; Pursuant … [Read more…]

Law on Vietnamese Nationality No. 24/2008/QH12Luật quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12

LAW ON VIETNAMESE NATIONALITY No. 24/2008/QH12 Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Viett Nam, which was amended and supplemented under Resolution No. 51/2001/QH10; The National Assembly promulgates the Law on Vietnamese Nationality.   Chapter I GENERAL PROVISIONS Article 1. Vietnamese nationality Vietnamese nationality reflects the cohesive relationship between individuals and the … [Read more…]

Restoration of Vietnamese nationalityThủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam

  Persons of Vietnamese origin who are being permitted to renounce Vietnamese nationality, being deprived of Vietnamese nationality, failing to register for retention of Vietnamese nationality… may restore his/her Vietnamese nationality, if he/she falls into any of the following cases: a)     Having applied for permission to return to Vietnam; b)     His/her spouse, a … [Read more…]

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường

  BỘ TÀI CHÍNH ___________ Số: 152/2011/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________ Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2011   THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi … [Read more…]

Thông tư số 08/2010/TT-BTP Hướng dẫn mẫu giấy tờ về Quốc tịch và mẫu số tiếp nhận các việc về quốc tịch

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MẪU GIẤY TỜ VỀ QUỐC TỊCH VÀ MẪU SỔ TIẾP NHẬN CÁC VIỆC VỀ QUỐC TỊCH ———————————— Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; Căn cứ Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một … [Read more…]