Luật luật sư

LUẬT LUẬT SƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 65/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006     Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng … [Read more…]

Luật trợ giúp pháp lý

LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 69/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 … [Read more…]

Luật thuế thu nhập cá nhân

  QUỐC HỘI _________________ Luật số: 04/2007/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007     LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 … [Read more…]

Luật chứng khoán

LUẬT CHỨNG KHOÁN   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về chứng khoán và thị … [Read more…]

Circular 60/2012/TT-BTC dated 12/4/2012

Circular 60/2012/TT-BTC dated 12/04/2012 by Ministry of Finance provide guidance on the implementation of tax obligations apply to foreign organizations and individuals which are doing business in Vietnam or having income in Vietnam This circular 60/2012/TT-BTC takes effect from May 27th, 2012. This circular instead of circular 134/2008/TT-BTC dated 31/12/2008, circular 197/2009/TT-BTC dated 9/10/2009 and … [Read more…]

Thông tư 60/2012/TT- BTC Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam     Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 … [Read more…]

Law on Amendment of Intelletual Property Rights

NATIONAL ASSEMBLY No. 36/2009/QH12 SOCIALIST REPUBLIC OF VIỆT NAM Independence – Freedom – Happiness   LAW ON AMENDMENT AND SUPPLEMENT TO SOME ARTICLES OF INTELLECTUAL PROTERTY LAW   Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Việt Nam, which was amended and supplemented under the National Assembly’s Resolution No. 51/2001/QH10; The National Assembly … [Read more…]

Luật phòng chống bạo lực gia đình

QUỐC HỘI _________________ Luật số: 02/2007/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007 LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã … [Read more…]

Luật thuế thu nhập cá nhân

QUỐC HỘI _________________ Luật số: 04/2007/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007     LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã … [Read more…]