Tax rate of value added tax for scientific services is 5%.

The General Department of Taxation has written directions lead this service group under the VAT rate of 5%. According to the General Department of Taxation, science and technology services are the services of scientific research and technological development; the activities related to intellectual property; the information services, counseling, training and retraining, dissemination and application of … [Read more…]

From 1st July, individual tax code will be issued.

Under Circular 80/2012 of the Ministry of Finance, individuals subject to personal income tax (PIT) who fully implement procedures and records for tax registration shall be granted “individual tax code card”. This is a permanent identification number to use. Organizations and individuals are responsible for withholding and paying taxes into the state budget also be … [Read more…]

From Jul 3rd: Increase the gasoline import tax from 10% to 12%

  From Jul 3rd: Increase the gasoline import tax from 10% to 12%   On Jul 3rd, 2012, Ministry of Finance (MOF) issued Circular No. 109/2012/TT-BTC guiding the import tax rates for some preferential goods under heading 2710 in the Preferential Import Tariff. Accordingly, the tax rate preferential tariffs for some goods under heading 2710, … [Read more…]

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/09/2011

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2006/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ, LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN —————————– CHÍNH PHỦ   Căn … [Read more…]

Law on Foreign Investment

  LAW ON FOREIGN INVESTMENT IN VIETNAM In order to expand economic co-operation with foreign countries and to make contribution to the modernization, industrialization and development of the national economy on the basis of the efficient exploitation and utilization of national resources; In accordance with the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam; This … [Read more…]

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Để góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển và động viên một phần thu nhập vào ngân sách nhà nước; bảo đảm sự đóng góp công bằng, hợp lý giữa các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập; … [Read more…]

Thông tư số 109/2012/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi —————————- Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ … [Read more…]

Luật thủy sản

LUẬT THUỶ SẢN   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động thuỷ sản. … [Read more…]

Luật phá sản

LUẬT PHÁ SẢN   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về phá sản đối với … [Read more…]