Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

QUỐC HỘI _______ Luật số: 50/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________   LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ … [Read more…]

Luật phòng chống mua bán người

    QUỐC HỘI _______ Luật số: 66/2011/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều … [Read more…]

Quyết định Về việc đính chính Thông tư số 58/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung của Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

BỘ TÀI CHÍNH ——– Số:  1317/QĐ-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————– Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2012   QUYẾT ĐỊNH Về việc đính chính Thông tư số 58/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung của Quyết định … [Read more…]

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

  BỘ TÀI CHÍNH ——————– Số: 58 /2012/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————– Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012 THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá … [Read more…]

Quyết định ban hành hệ thống nghành kinh tế của Việt nam

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ________ Số: 10/2007/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________________________ Hà Nội, ngày 23  tháng  01  năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam __________ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức … [Read more…]

Thông tư số 08/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ________________ Số: 08/2011/TT-BKHĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________ Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2011       THÔNG TƯ Quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam __________________   Căn … [Read more…]

Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2008 điều chỉnh tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 83/2008/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 07 NĂM 2008 ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG DO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG QUYẾT ĐỊNH CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày … [Read more…]

Thông tư số 01/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ______________ Số:  01/2012/TT-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 05 tháng  01 năm 2012   THÔNG TƯ Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng … [Read more…]

Circular No. 83/2012/TT-BTC issued by Ministry of Finance giving guidance for Decision No. 13/NQ-CP issued May 10th, 2012 by Government on measures to support the enterprises Thông tư số 83/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.

The circular No. 83/2012/TT-BTC provides guidance on decision No.13/NQ-CP by the Prime Minister supporting the enterprises in the economic difficulty.       THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải … [Read more…]