luật số 47/LCT/HĐNN8 Luật công ty

LUẬT CÔNG TY   Để thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, lao động và tài nguyên của đất nước, tạo thêm việc làm; bảo hộ lợi ích hợp pháp của người góp vốn đầu tư, đẩy … [Read more…]

Thông tư số 05/2012/TT-BCT của Bộ Công thương Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia

  THÔNG TƯ Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 và 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ Campuchia _______________________ Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền … [Read more…]

Thông tư số 01/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch

Thông tư số 01/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch   THÔNG TƯ Hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch ________________ Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung … [Read more…]

Decree No. 59/2011/ND-CPNghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

  Nghị định Về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần ________ Chính phủ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Xét … [Read more…]

Increase to 9 million VND starting taxable personal income

    Increase to 9 million VND starting taxable personal income   After 3 months of gathering opinions other ministries, agencies, the latest amendments and supplements a number of articles on Personal Income Tax Law has been submitted to the Government by The Ministry of Finance. The most positive point is the Ministry has strongly … [Read more…]

Luật số 03/2003/QH11 Luật kế toán

LUẬT KẾ TOÁN   Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản … [Read more…]

Luật số 29/2001/QH10 về hải quan

  LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 29/2001/QH10 VỀ HẢI QUAN Để góp phần bảo đảm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ … [Read more…]

Six laws take effect in 2013

  Six laws take effect in 2013   On July 16th, the President’s Office held a press conference announced the order of the President announced six Laws: –          The Deposit Insurance Law –          The Anti-Money Laundering Law –          The Labor Laws (amended) –          Trade Union Law. –          Higher Education Law –          Law on preventing the … [Read more…]