Thông tư Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

  BỘ TÀI CHÍNH —————- Số:  80/2012/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————— Hà Nội, ngày  22  tháng  5  năm 2012 Thông tư Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế —————————   Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn … [Read more…]

Conditions for enterprises to provide tax services

Conditions for enterprises to provide tax services Sep 9th, 2012 These following conditions must be met for an enterprise to become a tax agency: i) has legitimate business registration issued by government authority with tax services being recorded; ii) has at least two staff with tax practicing tax certificate. These above conditions are regulated in Circular … [Read more…]

From 1st July, individual tax code will be issued.

    Individual Tax Code issued   Under Circular 80/2012 of the Ministry of Finance, individuals subject to personal income tax (PIT) who fully implement procedures and records for tax registration shall be granted “individual tax code card”. This is a permanent identification number to use. Organizations and individuals are responsible for withholding and paying … [Read more…]

Luật số 65/2006/QH11 Luật Luật sư

  LUẬT LUẬT SƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 65/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 … [Read more…]

Luật số 69/2006/QH11 Luật Trợ giúp pháp lý

LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 69/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 … [Read more…]

Luật số 03/2011/QH13 Luật tố cáo

LUẬT TỐ CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật tố cáo. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định … [Read more…]

Luật số 02/2011/QH13 Luật khiếu nại

LUẬT KHIẾU NẠI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khiếu nại. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định … [Read more…]

Luật số 30-L/CTN Phá sản doanh nghiệp

LUẬT PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP   Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ, doanh nghiệp mắc nợ và những người có liên quan, xác định trách nhiệm của doanh nghiệp mắc nợ khi giải quyết việc phá sản doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động kinh … [Read more…]

Luật số 67/2011/QH12 Luật kiểm toán độc lập

LUẬT KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật kiểm toán độc lập. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh … [Read more…]