Luật thuế thu nhập cá nhân

QUỐC HỘI _________________ Luật số: 04/2007/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2007     LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã … [Read more…]

Luật thuế giá trị gia tăng

  QUỐC HỘI _________________ Luật số: 13/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều … [Read more…]

Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển

PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 05/2008/NQ-UBTVQH12 NGÀY 27 THÁNG 08 NĂM 2008   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Căn cứ … [Read more…]

Luật tố tụng hành chính

    QUỐC HỘI _________ Luật số: 64/2010/QH12 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________     LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số … [Read more…]

Luật thi hành án dân sự

QUỐC HỘI _________________ Luật số: 26/2008/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________ Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2008   LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã … [Read more…]

Luật số 78/2006/QH11 của Quốc hội Luật Quản lý thuế

  LUẬT QUẢN LÝ THUẾ CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 78/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 … [Read more…]

Decree No. 102/2010/ND-CP detailing a number of articles of the law on enterprisesNghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

  DECREE DETAILING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON ENTERPRISES THE GOVERNMENT Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government; Pursuant to the November 29, 2005 Law on Enterprises; At the proposal of the Minister of Planning and Investment, DECREES: Article 1. Scope of regulation This Decree guides in … [Read more…]